Vedtægter

1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Rytmisk Musik i Randers (RMIR), Foreningen er en frivillig forening og har hjemsted i Randers Kommune.

Foreningen er tilknyttet Frivillligværket i Randers 

2. Foreningens formål
Foreningens formål er med baggrund i nøgleordene almen nytte, aktivitetsskabelse og bredde, at etablere og drive hjemmesiden http://rytmiskmusikiranders.dk og den dertil hørende database, med det mål, at henvende sig til  lokale musikere, musikinteresserede i den lokale rytmiske musik og lokalhistorisk interesserede.
2.1 Foreningen skal – gennem indsamling af lyd- og videomateriale, fotos og gode historier – understøtte arbejdet med rockbasen og ved andre relevante aktiviteter arbejde for at skabe en større forståelse for, og et bredere kendskab til den lokale rytmiske musik.
2.2 Foreningens medlemmer forventes at være indstillede på i et vist omfang at medvirke aktivt i arbejdet med indsamling til databasen og generelt at udbrede kendskabet til foreningen.
 Foreningens formål er med baggrund i nøgleordene almen nytte, aktivitetsskabelse og bredde, at etablere og drive hjemmesiden http://rytmiskmusikiranders.dk og den dertil hørende database, med det mål, at henvende sig til lokale musikere, musikinteresserede i den lokale rytmiske musik og lokalhistorisk interesserede.

2.1 Foreningen skal – med udgangspunkt i databasen – arbejde for at skabe en større forståelse for, og et bredere kendskab til den lokale rytmiske musik.

2.2 Foreningen vil udfordre dens medlemmer til at deltage aktivt i arbejdet med indsamlingen, samt ved arrangementerne hvor de musikalske emne og temaer har baggrund i stil/årti og går på tværs af tidsperioderne.

2.3 Foreningen har ikke noget kommercielt sigte, og der er ingen der modtager løn eller honorar for deres arbejde for foreningen.

2.4 Adgangen til databasen er uden begrænsninger – dog vil der være et login og password til sikring af misbrug.
Der vil i arbejdet med etableringen af databasen blive lagt vægt på, at kildekoden i databasen er Open Source og kan benyttes frit. Dette sikrer, at der ingen tekniske hindringer er, for udbredelse af foreningens idegrundlag.
2.5 Foreningen er ansvarlig for indsamlingen af materiale fra de bands, der har eksisteret i perioden efter 1960.
2.6 Databasen skal være det samlende led i foreningens arbejde for den lokale rytmiske musik. Der vil være rige muligheder for at etablere et frivilligt arbejdsområde, for de interesserede. Da der i Danmark er en voksende interesse for lokal rytmisk musik, vil der også være personer udenfor Randers, der må være interesserede i vores projekt. Foreningen skal tage kontakt, til dem der arbejder med tanken om at udbrede kendskabet til den lokale rytmiske musik på landsplan, med henblik på at etablere et forum for erfaringsudveksling.

3. Foreningens drift
Foreningens drift finansieres ved medlemskontingenter, sponsorater, eksterne fondsmidler, crowdfunding og offentlig støtte. Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse i overensstemmelse med formålet.

4. Medlemskab:
Foreningen er en frivillig forening, som er almennyttig og åben for enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Da der i Danmark generelt er en voksende interesse for lokal rytmisk musik og for at få denne registreret, vil der også være personer udenfor Randers, der er interesserede i dette. Disse personer skal også have mulighed for at blive medlem af foreningen.
Foreningen optager kun aktive medlemmer. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 3 måneder efter, at der er rykket for det.

5. Kontingent:
Kontingent for det følgende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen.

6. Generalforsamlingen:
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i marts måned. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.
generalforsamlingen indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside http://rytmiskmusikiranders.dk med mindst tre ugers varsel. Indsendelse af forslag skal ske på mail senest 9 dage før generalforsamlingen.
Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være offentliggjort på hjemmesiden. Foreningens regnskab offentliggøres samtidig og på samme sted som indkaldelsen til det ordinære årsmøde.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på årsmødet, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

7. Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/2 af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker ved opslag på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden slås op samme sted.

8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 personer og konstituerer sig selv,
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved den første generalforsamling vælges dog 2 medlemmer samt 1 suppleant for en periode af 2 år og 1 medlem og 1 suppleant for en periode af 1 år.

9. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker på mail med 14 dages varsel. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på årsmødet. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.

11. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden. Regnskabet skal dog altid underskrives af hele bestyrelsen

12. Hæftelse:
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler, som bestyrelsen kan disponere over, anvendes i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af årsmødet med 3/4 af de afgivne stemmer, eller af alle stemmeberettigede.

14 Eksklusion
Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet mod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de afgivne stemmer som vedtægtsændring. Det medlem, der ønskes ekskluderet har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

16 Ophør:
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer. Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til et nyt årsmøde, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for den lokale rytmiske musik.