Generalforsamling Dagsorden

Generalforsamling i RMiR Torsdag den 21. marts 2019 klokken 19.30 holder vi ordinær generalforsamling på Underværket med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning og godkendelses af samme
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budgettet
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af medlemskontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag til pkt. 5 på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker at få udvidet bestyrelsen med 2-4 medlemmer, så der kan etableres et bedre grundlag for gennemførelsen af RMiR’s indsamlings- og databaseprojekt. Der foretages valg som beskrevet i vedtægterne. Dog med følgende ændringer.

§ 8,0 omformuleres med følgende tilføjelse: “Heraf er Maltha Hansen, Henning Kragh og Mogens Yde siddende medlemmer, som ikke er på årligt valg, men kun udtræder efter eget ønske, eller efter et mistilllidsvotum fra minimum 2/3 af foreningens medlemmer.”

§ 8,1 omformuleres til: “De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen som udgangspunkt for 2 år af gangen (se dog ! 8.2) Genvalg kan finde sted”

Bestyrelsen foreslår, endvidere, at der nedsættes ad hoc udvalg, der skal tage sig af digitalisering og indsamling af materialer

Kom tidligt – måske bliver vi mange. Vi er der fra klokken 19.00.

Mange musikalske hilsener fra bestyrelsen

Henning – Mogens og Maltha